Právní předpisy o advokacii

Poskytování právních služeb jakož i postavení advokátů upravuje zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii a stavovské předpisy České advokátní komory (ČAK).

Základním předpisem upravujícím odměnu a hotové výdaje advokáta je tzv. advokátní tarif - vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.Tento předpis stanoví vedle odměny advokáta dohodou s klientem také tzv. mimosmluvní odměnu advokáta pro případ, že odměna není dohodnuta.

Pro případy náhrady nákladů soudního řízení se stanoví odměna advokáta za zastupování před soudy v občanském soudním řízení podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny.