Ceny právních služeb

Ujednání o ceně je vždy individuální záležitostí. Odměna advokátovi zohledňuje jednak míru a složitost práce poskytnuté klientovi, dále její časovou náročnost a v neposlední řadě i míru zodpovědnosti advokáta.

Odměna advokáta zpravidla vychází ze smluvně stanovené hodinové sazby, která je rozlišena podle složitosti a náročnosti případu a pohybuje se obvykle v rozmezí 1.000,- Kč až 3.000,- Kč za hodinu.

V těchto částkách jsou obsaženy veškeré paušální náklady, jakož i další náklady s výjimkou soudních a správních poplatků a eventuálního cestovného. Případné podrobnosti bývají uvedeny v mandátní smlouvě.

V některých případech se při stanovování výše odměny vychází z advokátního tarifu (vyhl. Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.) –a z hodnoty předmětu poskytované právní služby (tzv. tarifní hodnota).

Např. Sazba odměny za jeden úkon právní služby činí z tarifní hodnoty:

do 500,- Kč

300,- Kč

přes 500 Kč do 1.000,- Kč

500,- Kč

přes 1.000,- Kč do 5.000,- Kč

1.000,- Kč

přes 5.000,- Kč do 10.000,- Kč

1.500,- Kč

přes 10.000,- Kč do 200.000,- Kč

1.500,- Kč a 40 Kč za každých započatých 1.000,- Kč, o které hodnota převyšuje 10.000,- Kč

přes 200.000,- Kč do 10.000.000,- Kč

9.100,- Kč a 40 Kč za každých započatých 10.000,- Kč, o které hodnota převyšuje 200.000,- Kč

přes 10.000.000,- Kč

48.300,-Kč a 40 Kč za každých započatých 10.000,- Kč, o které hodnota převyšuje 200.000,- Kč


Jednorázové a tzv. úvodní konzultace jsou poskytovány zpravidla za paušální odměnu ve výši 1.000,-Kč bez DPH. Konzultace je v rozsahu cca jedné hodiny a výše odměny není závislá na hodnotě předmětu poskytované právní služby. Odměna za úvodní konzultaci je splatná v hotovosti v den konzultace.

Termín konzultace je vhodné dohodnout s kanceláří předem. V rámci případné další spolupráce bude sjednána smluvní odměna nebo způsob jejího stanovení a výše zálohy.

JUDr. Aleš Adámek je plátcem DPH, která je v současné době ve výši 20%. Těchto 20% není zahrnuto v odměně advokáta.

JUDr. Aleš Adámek je při výkonu advokacie řádně pojištěn z odpovědnosti za škodu v rozsahu stanoveném právními předpisy ČR, jakož i stavovskými předpisy ČAK.